اخبار با نوار کناری سمت چپ

کلمه

موجودیت آدم مادام در حال تغییر است و این تغییر از لحاظ روانی و بیولوژی و روحی در کل زمان.

مستی

مستی در واقع قرار گرفتن در جریانی است که قشر پیشانی مغز کارکرد اش پایین آمده و فرد هوشیاری اش.

رشد

موجودیت آدم مادام در حال تغییر است و این تغییر از لحاظ روانی و بیولوژی و روحی در کل زمان.